» Stadgar för den ideella föreningen Gefle IF Alliansförening

Gefle Idrottsförening bildades ursprungligen den 5 december 1882 och ombildades till en alliansförening den 1 januari 2009. Stadgarna för Gefle IF Alliansförening fastställdes av årsmötet den 2 december 2008.

Ändamål

GIF har till ändamål att främja medlemsföreningarna i deras idrottsliga verksamhet i enlighet med dessa stadgar och vid GIF:s årsmöten demokratiskt fattade beslut.

Hemort

GIF har sin hemort i Gävle kommun.

Föreningens färger och flagga

Föreningens färger är blått och vitt. Föreningens flagga är ljusblå med klubbmärket.

  » Allmänna bestämmelser

1 § Uppbyggnad/medlemskap

GIF är en öppen ideell förening som består av andra ideella föreningar, specialidrotts-föreningar som är medlemmar i något av de till Sveriges Riksidrottsförbund hörande Specialidrottsförbunden (se bilagd medlemsförteckning), samt den ideella föreningen Gefle IF:s aktivitetshus Helges. Nya specialidrottsföreningar kan efter ansökan antas som medlemmar genom beslut av Årsmöte i den ordning som föreskrivs för stadgeändring, om föreningen uppfyller i 11 § uppställda villkor och inte bedriver idrottslig verksamhet inom ramen för ett specialidrottsförbund som medlemsförening i GIF är medlem i.

2 § Uppgift

GIF har till uppgift att vara ett samverkansorgan för de i alliansen ingående medlemsföreningarna, samt att vårda Gefle IF:s klubbmärke och föreningens historiska arv. GIF har dessutom till uppgift att företräda medlemsföreningarna gentemot GIF:s dotterbolag, Gävle Idrottsbingo AB.

3 § Organisation

GIF:s verksamhet utövas genom följande organ: Årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Verksamhets- och räkenskapsår, arbetsår

GIF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet det närmast påföljande året.

5 § Stadgetolkning mm.

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar och/eller Normalstadgar för medlemsförening i GIF, eller om fall förekommer, som inte är förutsett i nämnda stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i brådskande fall av styrelsen. Talan i tvist där parterna är GIF å ena sidan och medlemsförening eller enskild medlem i sådan förening å andra sidan, får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna. Skiljeförfarandet skall äga rum i Gävle.

6 § Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar och/eller normalstadgar för medlemsförening i Gefle IF får, förutom av styrelsen, skriftligen framläggas av medlemsförening. För ändring av stadgarna krävs beslut av Årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

7 § Upplösning av GIF

För upplösning av GIF krävs beslut härom med minst 2/3 av medlemsföreningarnas totala antal röster vid två på varandra följande ordinarie Årsmöten. I beslut om upplösning skall anges hur eventuella tillgångar skall användas för bestämt idrottsfrämjande ändamål.

8 § Beslut, omröstning

Med undantag för ärende som anges i §§ 6 , 7 och 12, avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om ombud så begär. Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om han är röstberättigad. Är så inte fallet avgör lotten. Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.

9 § Adjungering av styrelseledamöter samt tjänstemans valbarhet

Styrelsen äger utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Denne får utses till befattning inom styrelsen. Anställd hos GIF får inte väljas till ledamot i styrelsen.

10 § Sammansättning av styrelsen mm.

Varje organisationsled inom GIF och dess medlemsföreningar bör verka för att styrelse, valberedning och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

11 § Medlemsföreningarnas rättigheter och skyldigheter

Verksamhetsdrivande medlemsförening som ingår som medlem i GIF har följande rättigheter och skyldigheter:

Rättigheter:

1. rätt att använda namnet Gefle IF
2. rätt att använda GIF:s gemensamma klubbmärke (varumärke) i enlighet med de regler som fastställts av GIF (GIF´s varumärkesmanual)
3. rätt att använda övriga immateriella rättigheter, såsom klubbfärger och övriga för GIF utmärkande signum.

Skyldigheter:

1. följa dessa stadgar samt innebörden och andemeningen i de av Årsmötet fastställda Normalstadgar- för medlemsföreningar i GIF, samt övriga av styrelsen och/eller årsmöte fastställda bestämmelser och beslut fattade inom ramen för GIF:s ändamål
2. att snarast till GIF meddela beslut om ändringar i sina stadgar och att vidtaga de ändringar i beslutet som GIF finner påkallade
3. erlägga den medlemsavgift som årsmöte fastställt
4. i sin verksamhet vårda och bevara den s k Gefle IF-andan utvecklad under mer än hundra år i Gefle IF
5. fortlöpande tillhandahålla GIF nödvändiga uppgifter rörande medlemskap i medlemsföreningarna i den ordning GIF önskar, för att GIF bl a skall kunna fullfölja uppgifterna enligt § 2.

12 § Utträde/uteslutning

Medlemsförening som önskar utträda ur GIF äger göra det efter skriftlig framställan till styrelsen. För det fall vederbörande medlemsförening häftar i skuld till GIF eller till annan medlemsförening, eller är bunden av ett för GIF helt eller delvis gemensamt borgensåtagande eller annat åtagande eller skyldighet av ekonomisk art, upphör medlemskapet tidigast när sådant åtagande upphört, om inte årsmöte genom beslut fattat i den ordning som krävs för stadgeändring medgett utträde dessförinnan. Föreligger inte omständigheter enligt föregående stycke upphör medlemskapet vid utgången av innevarande verksamhetsår. Medlemsförening kan genom beslut av årsmöte fattat i den ordning som krävs för stadgeändring med omedelbar verkan uteslutas ur GIF, om föreningen bryter mot dessa stadgar, ingångna avtal med GIF, eller på annat sätt underlåter att följa beslut som i vederbörlig ordning fattats av årsmöte eller styrelsen. Medlemsförening som har utträtt eller uteslutits ur GIF enligt ovan har därigenom frånhänt sig de rättigheter som omnämns i 11 §, inklusive rätten att använda Gefle IF i sitt föreningsnamn, med verkan från det att medlemskapet upphör samt kan enligt i samma paragraf omnämnda separata avtal fortfarande vara underkastade åligganden enligt sådant avtal. II Årsmöte och extra årsmöte

13 § Sammansättning, beslutsmässighet och yttranderätt

Årsmötet och extra årsmöte är GIF:s högsta beslutande organ. Det består av ombud utsedda av medlemsföreningarna. Varje medlemsförening äger utse ett ombud. Årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. Ombud får endast representera en medlemsförening och skall vara medlem i denna förening. Yttrande- och förslagsrätt på årsmöte har - förutom ombuden - styrelsen, revisorerna och representant för motionär i vad avser egen motion. Om ledamot av styrelsen tillika är ombud har denne inte rösträtt i ärende om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisorer eller annars vid avgörande av fråga för vilken ledamoten är direkt ansvarig.

14 § Ordinarie årsmöte

Årsmötet äger rum årligen i mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Styrelsen skall översända redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen till medlemmarna, liksom eget yttrande över i rätt tid inkomna motioner och egna förslag till årsmötet, senast en vecka före årsmötet.

15 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärende förekomma: 1. upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. fastställande av dagordningen
4. val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare
6. behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
7. revisorernas berättelse
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. fastställande av medlemsavgift
10. behandling av ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet
11. behandling av motioner som senast den sista januari mötesåret skriftligen har inkommit till styrelsen från medlemsförening
12. val av ordförande tillika styrelsens ordförande för ett år
13. val av fyra styrelseledamöter för ett år
14. val av två revisorer för ett år
15. val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen
16. övriga ärenden.
Fråga av väsentlig ekonomisk natur för GIF eller för enskild medlemsförening får ej avgöras om den ej finns särskilt angiven på dagordningen för mötet. För att vara valbar till uppdrag enligt punkterna 12, 13 och 14 enligt ovan måste medlemskap i medlemsförening innehas. Ledamot av styrelsen är ej valbar som revisor. Anställdas valbarhet regleras i 9 §.

16 § Extra årsmöte

Styrelsen får kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor med angivande av skäl så begär, eller när det för angivet ändamål begärs av minst 1/5 av medlemsföreningarna. Om styrelsen då inte kallar till mötet, får den/de som har begärt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna. Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

17 § Revision och revisorer

GIF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer utsedda av årsmötet. Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar lämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, mötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär. III Styrelse

18 § Sammansättning

Styrelsen - som är GIF:s högsta organ när möte inte hålls - består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter de övriga funktionärer som behövs.

19 § Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat härom eller på begäran av minst tre ledamöter. Vid sammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst tre ledamöter vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst tre ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Avvikande mening skall efter begäran antecknas i protokollet. Om ordföranden anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

20 § Överlåtande av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett verkställande utskott, som utses bland styrelsens ledamöter, på kommitté som har tillsatts för särskild uppgift eller på enskild styrelseledamot. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall snarast underrätta styrelsen härom.

21 § Teckning av firma

GIF firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av styrelsen särskilt utsedd person

22 § Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att stadgarna efterlevs av medlemmarna, att bevara Gefle IF-andan, att verkställa av årsmöte fattade beslut, att planera och leda arbetet, att ansvara för och förvalta föreningens medel samt att förbereda årsmöte. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. ________________________________________

MEDLEMSFÖRTECKNING 2009 (3 medlemmar)

Gefle IF:s Fotbollsförening
Gefle IF:s Friidrottsförening
Gefle IF:s Aktivitetshus Helges